Список скорочень довідкових видань

Ант.Антисуржик / За заг. ред. О. Сербенської. Львів 1994.

А.-Д. — Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. Київ 1991.

Ботв. — Ботвина Н. В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. Київ 1998.

ВТССУМВеликий тлумачний словник сучасної української мови. Київ — Ірпінь 2001.

Голоскевич — Г. Голоскевич. Правописний словник. Нью-Йорк 1962.

ГрінченкоСловарь української мови / Ред. Б. Грінченко, 4 т. Київ 1907—1909.

Індекс — Кравчук А. Індекс української католицької періодики Галичини 1871-1942. Львів 2000.

Карав. — Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. Київ 1995.

КУМКультура української мови. Довідник / За ред. В. М. Русанівського. Київ 1990.

Кур. — Курило О. Уваги про українську літературну мову. Краків — Львів 1942.

КС — Пономарів О. Культура слова. Мовностилістичні поради. Київ 1999.

Непийвода — Непийвода Н. Сам собі редактор. Київ 2000.

НТСУМНовий тлумачний словник української мови / Укл. В. Яременко, О. Сліпушко. 4 т. Київ 1998.

ОСУМОрфографічний словник української мови / Укл. С. І. Головащук, М. М. Пещак, В. М. Русанівський та ін. Київ 1999.

ПП — Ющук І. Практикум з правопису української мови. Київ 1994.

ПроєктПроєкт найновішої редакції „Українського правопису”. Київ, Інститут української мови НАН України 1999.

Рудницький-Церкевич — Правописний словник української мови / За ред. Яр. Рудницького і К. Церкевича. Нью-Йорк — Монтреаль: Українська Могилянсько-Мазепинська Академія наук і Науково-дослідне товариство української термінології, 1979.

РУС — Мацько Л. І., Сидоренко О. М., Шевчук С. В. Російсько-український і українсько-російський словник. Відмінна лексика. Київ 1995.

СД — Гринчишин Д., Капелюшний А. та ін. Словник-довідник з культури української мови. Львів 1996.

СП — Гринчишин Д. Г., Сербенська О. Словник паронімів української мови. Київ 1986.

ССУМ — Словник синонімів української мови, 2 т. Київ 1999.

СТ — Словник труднощів української мови / За ред. С. Я. Єрмоленко. Київ 1989.

СУМСловник української мови, 11 т. Київ 1979-1980.

СУМПСучасна українська мова / За ред. О. Д. Пономарева. Київ 1997.

ТСУМТлумачний словник української мови, 4 томи. Київ 1998.

УПУкраїнський правопис, 3-є видання. Київ 1997.

УС — Головащук С. І. Українське слововживання. Словник-довідник. Київ 1995.