Варіянтні форми

Помилковий слововжиток

Рекомендований слововжиток

Примітка

виключити з числа святих таїнств

вилучити зі святих таїнств

Сучасні довідники з культури ділового мовлення не рекомендують уживати цього слова з таким значенням (СТ, 51; СД, 54)

необхідно відмітити

слід або варто відзначити (зазначити, зауважити)

Калька рос. отметить, яке перекладається укр. відзначити (див. РУС, 119). Проте НТСУМ (I, 416, 430) подає слова відмітити і відзначити у значенні „зауважувати, звертати увагу на щось” як синоніми

відмінити закон

скасувати закон

Найновіші посібники з культури мовлення рекомендують вживати слово скасовувати у знач. „визнавати, оголошувати щось незаконним, недійсним” (КС, 46)

відстоювати ідеал

обстоювати ідеал

Паронімічна пара: відстоювати – „захищати, обороняти – зі зброєю в руках, а також словами”; обстоювати – „захищати, бо, 54-55). Якщо йдеться про завершений процес, то краще вживати відстояти (Там само)

вищестоячий в уряді

вищий в уряді, вищий за рангом

О. Пономарів зауважує: „Замість незграбних і непотрібних росіянізмів вищестоячий і нижчестоячий варто вживати форми вищого ступеня прикм. вищий і нижчий, як це робиться в багатьох європ. мовах” (КС, 45)

християнізація включає незліченні ступені та відтінки

християнізація має незліченні ступені та відтінки

Рекомендується як укр. відповідник до рос. включать (в себя)

включити в цю збірку

ввести (додати) до цієї збірки

Рекомендується активізувати питоме укр. слово

історія апостольських часів говорить

історія апостольських часів свідчить

Значення „бути свідченням, докадоказом чого-небудь” частіше реалізовується у слові свідчити, (СУМ, IХ, 78), аніж говорити (СУМ, II, 101)

відсутні дані

відсутні відомості або немає відомостей

В укр. мові слово дані у значенні „відомості” характерне для книжного стилю (СУМ, II, 210)

церковний закон даної епохи

церковний закон цієї епохи

Прикметникова форма даний реалізує в укр. мові знач. „цей, наявний” (СУМ, II, 210), однак безпідставно розшири, яке в цій мові має високу частоту використання

стосовно даного історичного моменту

стосовно цього (теперішнього) історичного моменту

Див. вище

дійсно, погляд у православних теологів дещо ширший

справді, погляд у православних теологів дещо ширший

Укр. словники, хоч і не відкидають відповідника дійсно, проте рекомендують до вжитку слово справді (РУС, 48)

мусили доказувати свою вірність традиції

мусили доводити свою вірність традиції

Обидві дієслівні форми у значенні „підтверджувати істинність, правдивість чого-небудь фактами” фіксує СУМ, (II, 351, 336) і кваліфікує їх як синоніми. У сучасному вжитку рекомендовано викорис,овувати слово доводити (Карав., 90)

затухання конфлікту

згасання конфлікту

Перекладаючи рос. затухать, надають перевагу укр. згасати (РУС, 64), яке в укр. мовленні має набагато більшу частоту вжитку (пор. СУМ, III, 366, 510), проте і затухати пропонують укр. словники (СУМ, III, 366; РУС, 64)

зліва (справа) стоять троє дияконів

ліворуч (праворуч) стоять троє дияконів

Сучасні довідники фіксують прислівник зліва як нормативний (СТ, 119; СД, 137), однак перевагу надаємо укр. слову ліворуч чи праворуч (Карав., 185)

навики до праці

навички до праці

Сучасні видання подають обидві форми (РУС, 93; ОСУМ, 440-441), проте рекомендовано активізувати власне укр. слово навичка

які, надіємось, можуть співпрацювати

які, сподіваємося (маємо надію), можуть співпрацювати

Функціонування слова надіємося як вставного не є характерним для укр. мовлення (СУМ, V, 70), активізувалося у вжитку під впливом використання рос. вставного слова надеемся

центр накопичення

центр нагромадження

В укр. мові функціонує відповідник нагромадження (РУС, 95)

можна намітити декілька напрямів

можна визначити (накреслити) кілька напрямів

СУМ (V, 129), НТСУМ, II, (с. 768) і РУС (с. 96) рекомендують до вжитку також і слово намітити у знач. „попередньо розробляти що-небудь в загальних рисах”, проте перевага надається якраз словам визначити (накреслити)

направляти зусилля

спрямовувати (скеровувати) зусилля

Укр. мова має власні відповідники – спрямовувати, скеровувати (РУС, 96)

незчисленна кількість

незліченна кількість

Сучасні довідники з культури мови (СТ, 199; УС, 178; СД, 221) рекомендують вживати на означення великої кількости тільки слово незліченний

це обумовлено невизначеністю термінології

це зумовлено невизначеністю термінології

Рекомендується розрізняти ці слова як пароніми: зумовлювати „причина” (СУМ, III, 730) – обумовлювати „умова” (СУМ V, 597)

перегинають палку

перегинають палицю

Перевагу надаємо укр. варіянтові палиця (ОСУМ, 544)

поступове звернення переважаючої кількості прихильників

поступове звернення переважної більшости прихильників

Рекомендовано до вжитку за принципом лаконічности висловлювання та уникнення кальки з російської

повністю реалізуються

цілком реалізуються

Рекомендовано вживати низку укр. відповідників – цілком, цілковито, сповна (РУС, 131)

високе положення в суспільстві

високе становище в суспільстві

Українська мова має власні відповідники – становище, позиція (РУС, 131)

існує понині

існує донині

ОСУМ (с. 219, 639) фіксує обидві форми, однак перевагу надаємо укр. формі донині

представляє ідеал автора

є ідеалом автора

Перевагу надаємо укр. зворотові

приходиться чути

доводиться чути

Хоча в укр. розмовному стилі трапляється слово приходиться у значенні „зазнавати чогось, доводитися” (СУМ VIII, 89), однак словники надають перевагу укр. формі доводиться (РУС, 205)

прослідкувати за історичним розвитком

простежити за історичним розвитком

В укр. мовленні трапляється слово прослідкувати у знач. „уважно стежити за розвитком, зміною, станом чогось” (СУМ, IХ, 358), однак рекомендуємо активізувати укр. форму простежити у тому ж значенні

процес протікає по-іншому

процес має інший перебіг

В укр. мовленні трапляється слово протікати у знач. „проходити, минати” (СУМ, VIII, 322), однак рекомендуємо активізувати укр. форму мати перебіг

наука рахувалася з творчістю вчених

наука зважала на творчість учених

Незважаючи на те, що калька з рос. мови – рахуватися у знач. „брати до уваги, враховувати що-небудь” фіксується укр. словниками (НТСУМ, III, 877), слід активізувати укр. форму

цілісність стилю

цілість стилю

СУМ (XI, 232) подає їх як синоніми, однак рекомендуємо активізувати укр. форму цілість замість кальки з рос. слова целостность