Транслітерація сильного придиху у словах грецького походження

Майже всі грецизми з початковим сильним придихом перед голосною, які увійшли в українську мову через церковнослов’янську, та семітизми, запозичені через грецьку та церковнослов’янську мови, прийнялись в українській мові згідно з візантійським читанням без початкової букви г і в такій формі засвідчені в українських словниках (ад, агіографія, Еллада, єресь, Єронім, ігумен, Іларіон, іподром, Іполит, іпостась, ірмос, Ірод, ісихазм, ода, осанна і т. ін.).

У словах, які прийшли через західноєвропейські мови, вимовляється початковий звук г. Це переважно небогословські наукові терміни (гедонізм, гелій, геліоцентризм, гематологія, гепатит, гідродинаміка, гомеопатія тощо), загальна лексика (гармонія, герой, гимн, гіпноз, гіпотеза і т. ін.), слова на гетеро‑, гіпер‑, гіпо‑, гомо‑, номінації з класичної сфери (Геката, Гера, Геракл, Гермес, Гіпократ, Гомер і т. ін.), а також деякі богословські терміни: герменевтика, гомілія, гомілетика.

Рекомендація ІБТП

Лескику, що прийшла до української мови через церковнослов’янську, слід уживати в оригінальній візантійській формі, а не замінювати «західною» формою (агіографія, еллінізм, ісихазм, а не гагіографія, геллінізм, гезихазм). В такій формі (без початкового г) ці слова вже давно запозичені в українську мову, і побутують в українській сфері.

Це стосується і власних назв (переважно це біблійні власні назви та імена святих), які традиційно в українській мові, як і в церковнослов’янській, пишуть без початкового г.

Пишемо без початкового г

Пишемо з початковим г

ад

Геката

агіографія

Гера

алилуя

Геракл

еллінізм

герменевтика

Єлена

Гермес

єресь

гимн

Єрма

гимнографія

Єронім

Гіпократ

ігумен

Гомер

Іларій

гомілія

Іларіон

гомілетика

Ілірик


Іпатій


Іполит


іпостась


Іраклій


ірмос


Ірод


Іродіон


ісихазм


ісихаст


Ісихій


ода


осанна